IMSI

Từ Từ điển công nghệ


IMSI (International Mobile Subscriber Identity), tiếng Việt gọi là Bộ nhận dạng trạm gốc quốc tế, là một nhận dạng duy nhất cho mỗi một thuê bao điện thoại di động GSM/ UMTS trên toàn thế giới. IMSI được chứa trong thẻ SIM của điện thoại di động. IMSI thường là một chuỗi 15 chữ số (14 chữ số đối với các thuê bao ở Nam Phi), bao gồm một MCC (Mobile Country Code), một MNC (Mobile Network Code) và một MSIN (Mobile Station Identification Number).

IMSI được dùng để nhận dạng thuê bao với máy chủ HLR. Tuy nhiên vì lý do bảo mật trách bị người khác theo dõi, IMSI được dùng một cách hạn chế trong các quá trình nhận thực, thay vào đó là một bộ nhận thực tạm thời TMSI, được tạo ra một cách ngẫu nhiên, sẽ được sử dụng.


Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài