LAI

Từ Từ điển công nghệ


LAI (Location Area Identity), tiếng Việt gọi là nhận dạng vùng định vị, là nhận dạng duy nhất của một vùng định vị trong một mạng PLMN. LAI bao gồm MCC, MNCLAC. Thông tin LAI sẽ được mạng di động quảng bá (broadcast) thường xuyên thông qua kênh quảng bá (BCCH). MS sẽ lưu giữ LAI trong SIM của nó.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài