IRTF

Từ Từ điển công nghệ
Phiên bản vào lúc 05:16, ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Nvqthinh (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)


IRTF ( Internet Research Task Force), tiếng Việt gọi là lực lượng nghiên cứu Internet là một nhánh của IAB. Nhiệm vụ chính của IRTF là tập trung vào nghiên cứu sự phát triển dài hạn của Internet trong tương lai bằng cách tạo ra các nhóm nghiên cứu chuyên đề, chuyên sâu về các giao thức Internet, ứng dụng, kỹ thuật và công nghệ của Internet.

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu khảo thêm