UMA

Từ Từ điển công nghệ


UMA (Unlicensed Mobile Access), tiếng Việt gọi là truy cập di động không bản quyền, là hệ thống cho phép roamingchuyển giao giữa mạng WLAN (như Wi-Fi) và mạng thông tin di động GSM/GPRS thông qua điện thoại di động dual-mode (hay twin).

Xem thêm

Tài liệu tham chiếu

Liên kết ngoài